Relacja

IV Kongres Nowoczesny Pion Techniczny

24
maja
2017

Relacja z IV Kongresu NPT

Inwestycje, jakość, organizacja, finansowanie.
Relacja z IV Kongresu Nowoczesny Pion Techniczny

25 i 26 maja w Gdyni oraz w Gdańsku odbyła się IV edycja Kongresu Nowoczesny Pion Techniczny, organizowanego przez redakcję „Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego”.

Wydarzenie stało się okazją do wymiany doświadczeń i poglądów na temat projektowania i organizacji jednostek ochrony zdrowia oraz zarządzania nimi przez kadrę techniczną placówek. Jak co roku, w Kongresie wzięli udział przedstawiciele szpitali z całej Polski – m.in. ich dyrektorzy, kierownicy pionów technicznych, administracyjnych, inwestycyjnych oraz szefowie działów aparatury medycznej. Oprócz prelekcji merytorycznych istotnym punktem programu Kongresu było zwiedzanie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

Szpitale w Polsce – wczoraj i dziś

Tematyka tegorocznej edycji oscylowała wokół aktualnych tematów dotyczących jednostek ochrony zdrowia, takich jak: finansowanie, zarządzanie, funkcjonowanie oraz informatyzacja. Kongres zainaugurowała prelekcja dr. Krzysztofa Kuszewskiego – członka Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego – który podsumował 25 ostatnich lat polskiego szpitalnictwa. Omówił on kolejne zmiany systemowe oraz społeczne mające wpływ na charakter i sposób funkcjonowania szpitali, charakteryzując ich aktualny stan. Prelegent zaprezentował, jak wiele dużych inwestycji, jak np. uruchomienie Akademickiego Centrum Klinicznego w Zabrzu czy Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, mimo zaawansowanych prac budowlanych, nigdy nie doszło do skutku. Określił przyczyny tych niepowodzeń.
Inaugurując debaty pierwszego dnia, dr Kuszewski stwierdził, że w Polsce szpitale przeszły ogromną metamorfozę, gdyż wiele placówek zmodernizowano,
a stosowana w nich technologia jest na coraz wyższym poziomie, jednak ostrzegł również, że każda inwestycja powinna być dobrze przemyślana, a decyzje powinny być podejmowane w oparciu o przygotowane długofalowe plany co do funkcjonowania jednostki.
Pierwszego dnia nie zabrakło również tematów aktualnie budzących wiele emocji, w tym związanych z nowym systemem finansowania szpitali po 1 lipca
2017 r. Zagadnienie przybliżył drugi z wieloletnich felietonistów „OPM” – Marek Wójtowicz, dyrektor ds. medycznych szpitala w Krasnymstawie – który tradycyjnie już okazał się niezastąpiony w roli moderatora Kongresu. Prelegent przedstawił harmonogram prac Ministerstwa Zdrowia związany z wprowadzeniem w życie nowej Ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz podzielił się swoimi licznymi wątpliwościami co do jej zapisów.

Przygotowanie projektowania – kluczem do sukcesu inwestycji

Nowoczesny Pion Techniczny to także okazja do poruszenia kwestii związanych z projektowaniem infrastruktury szpitali oraz jego przygotowaniem. O tym,
w jaki sposób należy opracować program funkcjonalno-użytkowy – czyli opis zamówienia, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie danego
obiektu budowlanego – opowiedziała na podstawie swojego wieloletniego doświadczenia Aniela Złotkowska – technolog medyczny. Program powinien
zawierać szereg szczegółowych i precyzyjnych informacji dotyczących obiektu budowlanego wraz z parametrami, jego charakterystykę, a także mapy i pomiary geodezyjne oraz wiele innych elementów. Aby realizacja przedmiotu zamówienia przebiegła pomyślnie, a inwestycja spełniła oczekiwania zamawiającego, niezbędne jest zaplanowanie wszystkich elementów funkcjonalnych oraz wyposażenia właśnie na etapie przygotowywania programu funkcjonalno-użytkowego.

Aparatura medyczna – optymalne rozwiązania

Zaplanowanie odpowiedniego wyposażenia placówki w niezbędną aparaturę medyczną stanowi nie lada wyzwanie dla pionu technicznego szpitala. Trzeba
przy tym uwzględnić nie tylko koszt samego zakupu urządzenia, ale również jego późniejszej eksploatacji. Możliwości optymalizacji nakładów finansowych
w tym zakresie przybliżył w swojej prelekcji Grzegorz Olszewski – kierownik działu aparatury medycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie. Jednym z rozwiązań jest staranie się o dofinansowania do zakupu specjalistycznego sprzętu, którego koszt przekracza często kilkadziesiąt lub kilkaset tysięcy złotych. Osobną kwestią jest serwis aparatury, a zwłaszcza związane z nieprzewidzianymi awariami sprzętu naprawy. Grzegorz Olszewski wskazał, że najważniejsze w tej kwestii jest rzetelne zaplanowanie harmonogramu przeglądów okresowych. Zaznaczył również, że nad wszystkimi kwestiami związanymi z aparaturą medyczną powinna czuwać odpowiednia jednostka – dział aparatury technicznej – dlatego niezwykle istotne jest podnoszenie poziomu wiedzy i kwalifikacji jego pracowników.

Szpital a wymogi prawne i sanitarne

Rolę kadry technicznej w utrzymaniu jakości i właściwego przygotowania aparatury medycznej omówił kolejny z prelegentów – Marek Piotrowski – kierownik Działu Aparatury w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Do właściwej eksploatacji sprzętu konieczne jest także opracowanie procedur – wdrażanie systemów ISO, akredytacji, wewnętrznych regulaminów i certyfikatów.
Jednostki ochrony zdrowia stoją przed szeregiem wymogów, jakie muszą spełnić, również tych związanych z gospodarką odpadami medycznymi. Jak
wygląda praktyka w tym zakresie z punktu widzenia osób zarządzających placówką, opowiedział Andrzej Adamkiewicz, zastępca dyrektora ds. techniczno-administracyjnych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. W. Biegańskiego w Łodzi. Prelekcja przybliżająca procedury i metody radzenia sobie z odpadami wywołała żywą dyskusję, pokazującą, że praktyka podmiotów i wymogi poszczególnych jednostek sanitarnych bardzo często się różnią.

O nowej ustawie o PZP

Pierwszy dzień Kongresu zamknął temat nowej Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i wynikających z niej ustaleń, o których żywo opowiadała Ewa Żak,
przez wiele lat doradzająca w zakresie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Prelegentka
wyraźnie zaznaczyła zasady, jakie muszą spełniać zamówienie i ogłoszenie zamówienia – przede wszystkim musi być ono jawne (wyjątek stanowi tajemnica
przedsiębiorstwa), pisemne, równo traktujące wykonawców (pod warunkiem że znajdują się w takiej samej lub podobnej sytuacji), muszą je cechować bezstronność i obiektywizm oraz idąca za tym uczciwa konkurencja. Ewa Żak, opierając się na konkretnych przykładach, radziła, w jaki sposób konstruować opisy przedmiotu zamówienia, by współpraca zamawiającego i wykonawcy układała się jak najlepiej i efekty satysfakcjonowały obie strony.

Postęp technologiczny, ergonomia rozwiązań

Postęp dokonujący się w medycynie jest niezwykle istotny dla niemedycznej kadry ochrony zdrowia, dlatego tym tematem drugi dzień spotkania rozpoczął
Witold Ponikło – główny specjalista ds. aparatury medycznej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Przybliżył tendencje dotyczące technologii medycznych, których rozwój ma na celu udoskonalenie metod terapii i obniżenie ich kosztów, przy możliwym wykorzystaniu u szerokiej grupy populacji. Pokazane zostały także przykłady innowacyjnych technologii medycznych, które są w stanie znacząco zwiększyć komfort procedur leczniczych.
Przeprowadzenie jakiejkolwiek terapii czy świadczenie usług medycznych musi być dla pacjenta przede wszystkim bezpieczne. Nie zawsze wiąże się to jedynie
z procedurami medycznymi, o czym opowiedział Janusz Pokorski – wykładowca Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz lekarz zakładowy
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Przyrównał on pracę lekarza posługującego się współczesną skomplikowaną aparaturą do pracy pilota samolotu.
Wykazał, czym są zdarzenia niepożądane oraz jak ważna jest ich rejestracja i późniejsza analiza w celu unikania błędów medycznych – dokładnie tak, jak
praktykuje się to w lotnictwie przy wykorzystaniu czarnych skrzynek. Janusz Pokorski przekonywał, że przeciwdziałanie błędom jest możliwe tylko przy
współpracy działu technicznego (inżyniera) z personelem medycznym (lekarzem). Przyczyną błędów może być nie tylko zły stan techniczny sprzętu, ale również jego złe zaprojektowanie, które prowadzi do pomyłek.

Jakość w szpitalu

Współczesne jednostki ochrony zdrowia muszą dążyć do podnoszenia jakości świadczonych w nich usług, by sprostać aktualnym wymogom i oczekiwaniom
pacjentów. Józef Biernat, który podjął temat jakości w szpitalu, wskazał, że jej najważniejszym elementem jest bezpieczeństwo pacjentów. W Europie funkcjonuje kilka metod pomiaru jakości w jednostkach – system wizytacji, model Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością, model ISO oraz system zarządzania jakością. Prelegent wskazał także, jakie korzyści wewnętrzne oraz rynkowe mogą osiągnąć placówki podejmujące działania mające na celu podniesienie jakości ich świadczeń.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne – szpital przyszłości

Drugi dzień wykładów zakończyło wystąpienie Arkadiusza Lendziona – zastępcy dyrektora naczelnego ds. administracyjno-technicznych Uniwersyteckiego
Centrum Klinicznego w Gdańsku. Był to jednocześnie idealny wstęp do zwiedzania UCK przez uczestników Kongresu. Arkadiusz Lendzion był odpowiedzialny
za koordynację ze strony szpitala działań inwestycyjnych związanych z budową Centrum Medycyny Inwazyjnej. Opowiedział m.in. o historii szpitala, o początkowych założeniach projektu zakładającego powstanie CMI, o trudach i problemach na etapie projektowania i budowy obiektu oraz o efekcie końcowym – czyli o obecnych działaniach i funkcjonowaniu Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.
Przekazał także wiele istotnych porad osobom, które mają zamiar przystępować do inwestycji, nakreślając, jak skomplikowany proces stanowią tego typu
działania. Tuż po części merytorycznej Kongresu uczestnicy przenieśli się do Gdańska, gdzie osobiście mogli zweryfikować efekty inwestycji, zwiedzając jeden z najnowocześniejszych i największych obiektów szpitalnych w Polsce – Centrum Medycyny Inwazyjnej. Odwiedzając poszczególne jednostki – Aptekę Centralną, Centralną Sterylizatornię, przykładowy oddział szpitalny, Zakład Radiologii, Kliniczny Oddział Ratunkowy, pomieszczenie z systemem wentylacji oraz lądowisko dla helikopterów, mieliśmy okazję przekonać się, jakie rozwiązania infrastrukturalne, technologiczne czy organizacyjne zastosowano w placówce. Atrakcyjna, przyjazna przestrzeń UCK oraz pomieszczenia wspólne przeznaczone specjalnie dla pacjentów wskazują także na nowoczesne podejście do terapii pacjenta, który powinien w szpitalu czuć się jak w domu.

25 lat „OPM-u”!

W 2017 roku „Ogólnopolski Przegląd Medyczny” obchodzi jubileusz 25-lecia, który redakcja świętowała wraz z uczestnikami IV Kongresu Nowoczesny Pion
Techniczny w trakcie uroczystej wieczornej kolacji. Wśród nich znalazły się także osoby od lat związane z czasopismem, mające niebagatelny wpływ na jego
kształt i rozwój, dlatego była to także okazja, by podziękować za wieloletnią współpracę i zaangażowanie Anieli Złotkowskiej, Witoldowi Ponikle, Markowi
Piotrowskiemu, Januszowi Atłachowiczowi, Markowi Wójtowiczowi oraz Krzysztofowi Kuszewskiemu.

Podziękowanie

Dwa dni merytorycznych prelekcji i żywych dyskusji, zwiedzanie nowoczesnego obiektu szpitalnego oraz blisko 150 uczestników udowadniają, że rozwój
technologii medycznych i inwestycje w jednostki ochrony zdrowia są wciąż tematem bardzo aktualnym i zajmującym. W imieniu całej redakcji „Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego” chcielibyśmy serdecznie podziękować za aktywny udział i chęć wymiany doświadczeń wszystkim uczestnikom tegorocznego Kongresu Nowoczesny Pion Techniczny. Mamy nadzieję, że przyszłoroczna edycja okaże się przynajmniej tak samo udana jak czwarta.
Do zobaczenia za rok!

Prelegenci

Arkadiusz Lendzion
Dyrektor ds. administracyjno-techninczych, Uniwestyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
Marek Wójtowicz
Moderator Kogresu NPT
Krzysztof Kuszewski
Epidemiolog, specjalista zdrowia publicznego
Witold Ponikło
Specjalista w zakresie aparatury medycznej i infrastruktury technicznej szpitali
Janusz Pokorski
Specjalista medycyny pracy
Józef Biernat
Dyrektora ds. techniczno-administracyjnych, Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach
Ewa Żak
Konsultantka ds. zamówień publicznych
Aniela Złotkowska
Technolog medyczny, właściciel pracowni EDAN – Usługi Projektowe i Konsulting
Grzegorz Olszewski
Kierownik Działu Aparatury Medycznej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie